Arengukava

Tartu 16.01.2024 nr 2

Tartu Annelinna Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024 - 2028 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võttes aluseks Tartu Linnavolikogu 18. mai 2023. a määruse nr 52 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 11 lõike 1, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
o t s u s t a b:

  1. Kiita heaks "Tartu Annelinna Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2028" eelnõu vastavalt lisale ning suunata see avalikule väljapanekule.
  2. Määrata avaliku väljapaneku ajaks 18. jaanuar kuni 8. veebruar 2024 ja avaliku väljapaneku kohaks Tartu linna veebileht, Tartu Annelinna Gümnaasiumi veebileht ning Tartu Annelinna Gümnaasium. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Hiie.Asser@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Annelinna Gümnaasium, Kaunase pst 68, Tartu 50708.
  3. Korraldus jõustub 18. jaanuar 2024. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Riho Raave
Haridusosakonna juhataja