Veebitundide läbiviimise ja veebitundides osalemisel kord

Kinnitatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 21 12.03.2021

Käesolev kord põhineb Haridus- ja teadusministeeriumi juhisel „Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele (10.03.2021)“ 
(https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.10_distantsoppe_juhis_uld…).

1.    Veebitunnid toimuvad kehtiva tunniplaani järgi ja on kohustuslikud.
2.    Vähemalt 50% nädala tundidest toimuvad veebitundidena. Valiku, millistel nädalapäevadel tunnid toimuvad, teeb õpetaja.
3.    Õpetaja saadab õpilastele e-Kooli kaudu juhised veebitunniga liitumiseks hiljemalt 5 - 10 minutit enne tunni algust.
4.    Õpilased kasutavad ekraaninimena vormi: Eesnimi Perekonnanimi, klass. 
5.    Veebitundi ei hilineta ja tunnist ei lahkuta enne tunni lõppu.
6.    Veebitunnis osalejad lülitavad õpetaja nõudmisel kaamerad sisse.
7.    Kui õpilane keeldub kaamerat sisse lülitamast võib õpetaja märkida ta puudujaks.
8.    Veebitunni ülekannet jälgivad vaid tundi kutsutud, st õpirühma või klassi kuuluvad õpilased; tundi ei või jälgida kõrvalised isikud kodus. 
9.    Veebitunni salvestamine ja salvestuse jagamine ei ole ilma eelneva õpetajaga kokkuleppeta lubatud. 
10.    Kui õpilasel ei ole võimalik veebitundi sisse logida või kaamerat kasutada, teavitab ta sellest õpetajat võimalikult kiiresti.
11.    Õpetajad täidavad veebitundide tabeli, millest saavad infot veebitundide ajakava kohta õpilased, lapsevanemad, klassijuhataja ja teised õpetajad. Klassijuhatajad edastavad oma klassi kohta käiva info eeloleva nädala veebitundide kohta õpilastele e-Kooli kaudu hiljemalt reedel kella kolmeks.